Välkommen till Hässleholm Miljös skolhemsida

I vår vision står det att Hässleholm Miljö ska vara en motor och en initiativtagare för Hässleholms hållbara utveckling inom miljö. För oss innebär det att vi ska ta en aktiv roll i kunskapsspridningen om miljöarbete och hållbar livsstil i alla åldrar. En viktig målgrupp är förskole- och skolbarn.

Vi tror att vi genom att rikta oss mot barn och ungdomar har möjlighet att i tidig ålder väcka ett intresse för miljöfrågor. Vår förhoppning är att intresset ska leda till ett engagemang hos barnen som aktivt vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle i den värld de själva ska växa upp i.

Varför källsortera?

  • När man källsorterar återvinner man material för att göra nya varor istället för att, till exempel, fälla fler träd.
  • Att bearbeta ett återvunnet material kräver inte lika mycket energi som att bearbeta en ny råvara. Använder vi återvunnet aluminium sparar vi 95 % energi jämfört med om vi hade använt nytt material.
  • Om vi inte källsorterar och återvinner samlas avfallet på hög, både farligt och ofarligt avfall. Detta läcker efterhand ut i naturen och förstör vår miljö. Att deponera är dessutom dyrare än att återvinna avfallet.

Källsortering i förskolor och skolor

Visste du att det faktiskt är lag på att alla skolor i Hässleholms kommun ska ha en fungerande källsortering?

Regler om avfallshantering finns främst i Miljöbalkens 15 kapitel. Kommunens renhållningsföreskrifter innehåller lokala bestämmelser om avfall och är baserad på vad som står i Miljöbalken.