Priser & regler

Vatten- och avloppsverksamheten är en avgiftsfinansierad verksamhet utan vinstintresse, vilket innebär att vi inte finansieras av några skattemedel. Vi bedriver vår verksamhet efter de politiska beslut som fattats i Hässleholms kommunfullmäktige. Från och med den 1 januari 2024 höjs brukningsavgifterna med 17 % och anläggningsavgifterna med 19 %.

 

Avgifterna vi får in skall täcka drift och underhåll av både VA-ledningar samt vatten- och reningsverk, och nivån på avgifterna regleras enligt gällande VA-taxa och anpassas regelbundet för att täcka de kostnader som finns.

Verksamhetens resultat redovisas i en årsredovisning Länk till annan webbplats..

Verksamheten styrs främst av ABVA Pdf, 98.2 kB, öppnas i nytt fönster., Lagen om allmänna vattentjänster och respektive kommuns VA-taxa. Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) reglerar förhållandet mellan dig som fastighetsägare inom Hässleholms kommun och Hässleholms Miljö AB.

Ny VA-taxa från 1 juli

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför behöver vi nu höja avgiften för vatten och avlopp för att vi ska kunna fortsätta leverera rent dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett säkert sätt.

Från och med den 1 juli 2023 har Hässleholm Miljö ett nytt sätt att beräkna avgiften för vatten och avlopp (VA) i vår kommun. Anledningen till att vi nu får samma system som de flesta andra kommuner i Sverige, är att vi vill fördela avgifterna så noga och rättvist som möjligt, utifrån vilka tjänster du använder. Hur mycket just du ska betala beror därför på om du har till exempel kommunalt vatten och avlopp, eller egen trekammarbrunn med slamtömning. Vatten- och avloppstaxan beslutas av kommunfullmäktige i Hässleholm. Denna taxa beskriver vem som är avgiftsskyldig, nivån på avgifterna samt regelverket kring detta.

Vatten- och avloppstaxa

I vatten- och avloppstaxan hittar du samtliga priser och detaljerade bestämmelser. Priserna gäller fr.o.m. 2023-07-01 och är angivna inklusive moms. Beslut angående särtaxa i Ignaberga kyrkby redovisas som en bilaga till VA-taxan.

VA-taxa från 1 juli 2023 keyboard_arrow_right

De flesta av våra kostnader är fasta. Det innebär att kostnaden är den samma, oavsett hur mycket du använder tjänsten. Du betalar utifrån om din fastighet är inkopplad till:

  • dricksvatten – som kommer i kranen
  • spillvatten – som rinner ut i avloppet
  • dagvatten – nederbörd som leds bort för att förhindra översvämningar.

Till detta kommer också en rörlig avgift per kubikmeter, samt en avgift för varje bostad.

Du betalar för dagvatten om du bor i ett så kallat verksamhetsområde där det finns brunnar för dagvatten. Om regnvattnet i stället rinner ut i diken eller vattendrag, bor du oftast utanför ett verksamhetsområde. Här hittar du frågor och svar om VA-taxan.

Mark- och miljödomstolen

Tvister om vatten och avlopp handläggs av de fem mark- och miljödomstolarna som finns i Sverige, varav det är domstolen i Växjö som handlägger eventuella tvister med Hässleholm Miljö.

Vattenförbrukning

Vi använder vatten till mycket mer än att bara dricka. Det mesta går åt för att sköta den personliga hygienen. Det används också till industrier och att fylla badbassänger. De största vattenmängderna i hushållen går åt till:

Så här mycket vatten använder en person per dygn


Hygien

60 liter

Toalettspolning

30 liter

Tvätt

15 liter

DIsk

15 liter

Mat och dryck

10 liter

Övrigt

10 liter

Totalt 140 liter per dygn

Senast uppdaterad: